Čo je projekt ?

Projekt je riadená zmena z východzieho stavu po cieľový stav. Je to riadený proces so začiatkom a koncom s využitím danných prostriedkov a zdrojov. Má presné pravidlá riadenia a regulácie, vyžaduje organizované využitie zodpovedejúcich prostriedkov a zdrojov. Projekt má definované

  • ciele
  • aktivity
  • výstupy
  • výsledky
  • dopad
  • časový harmonogram realizácie
  • rozpočet
  • organizačnú štruktúru zabezpečenia jeho realizácie.

V praxi sa často nesprávne používa slovo PROJEKT na označenie ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP). ŽoNFP je v podstate formulár prostredníctvom ktorého sa žiadateľ uchádza o finančnú podoru na relizáciu svojho projektu. K formuláru , ktorý je vždy iný v závislosti od typu projektu a konkrétneho poskytovateľa, sa prikladajú ešte rôzne prílohy a potvrdenia.

 

Z akých zdrojov môžem financovať svoj projekt ?

V súčasnosti je dostupných množstvo zdrojov financovania projektov, ktorých aktuálnosť a podmienky sa priebežne menia. K najdeniu vhodného zdroja je potrebné mať aspoň približný projektový zámer a mať predstavu o niektorých konkrétnych záležitostiach projektu bez ktorých nie je možné sa zorientovať v množstve tematicky zameraných zdrojov podpory.

V prípade záujmu o vyhľdanie vhodného zdroja financovania Vášho projektu prosím vyplňte doleuvedený formulár Projektového zámeru. Na základe uvedených údajov pre Vás  naši projektoví manažéri vyhľadajú vhodný zdroj financovania projektu.

 

Fill out my online form.

Celkový rozpočet aktuálne realizovaných projektov

19 196 EUR

Celkové rozpočty zrealizovaných projektov od 1.6.2015

0 EUR

Realizované projekty

PEDER Cieľ: Vybudovanie zastrešeného pódia v obci Schválený rozpočet:  12 696 EUR Projekt podporil: Bethlen Gábor Alap