Údolie Bodvy

Územie mikoregiónu obývané od doby kamennej bolo križovatkou obchodných ciest najmä z Dolnej zeme smerom na Spiš a Poľsko. Od 13. storočia do roku 1848 obce regiónu patrili do Turnianskej a Abovskej stolice, neskôr do Abovsko-turnianskej župy. Zmenou dopravnej techniky, rozpadom Rakúsko - Uhorska a neskôr vplyvom plánovitého socialistického hospodárstva toto územie strácalo na význame a dostávalo sa do izolácie.

Od roku 1923 obce regiónu patrili do dnes už neexistujúceho okresu Moldava, ktorý v roku 1960 bol pričlenený k okresu Košice, z ktorého sa v roku 1968 vyčlenil okres Košice-vidiek , dnes Košice-okolie. Orgány a inštitúcie, ktoré by mohli pozitívne zasiahnuť do rozvoja regiónu (okresný úrad a jej jeho jednotlivé odbory) však zostali v Košiciach, čím vznikla špecifická situácia, keď sa okresné inštitúcie dostali mimo okres samotný.

V súčasnosti mikroregión patrí do okresu Košice-okolie, Košický kraj. Obce údolia Bodvy sú združené v mikroregionálnom združení - Združení Miest a obcí Údolia Bodvy ( ZMOÚB) so sídlom v Mokranciach ( do roku 2015 v Moldave nad Bodvou).